Pismo ZM-21-0957-01-MS

Do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

Nawiązując do projektu modernizacji ul. Marszałkowskiej na odcinku plac Konstytucji - Nowogrodzka, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Projekt powinien zostać uzupełniony o odcinek drogi dla rowerów od strony ul. Pięknej, umożliwiający wjazd na drogę dla rowerów przez rowerzystów jadących ul. Piękną, jak też przez plac Konstytucji od południa. Uzupełnienie projektu o ten odcinek nie wymaga ingerencji w sygnalizację świetlną na placu, zaś jego brak uniemożliwia wygodny wjazd na drogę dla rowerów.

Brakujący odcinek może zostać poprowadzony w linii prostej do krawędzi jezdni bez ingerencji w sygnalizację.

2. W przypadku, gdyby możliwe były zastosowanie wspólnej blendy na istniejącej sygnalizacji, bez jej przebudowy (tak jak zostało to zrobione po zachodniej stronie placu Zawiszy), projekt powinien zostać uzupełniony o wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Marszałkowską po północnej stronie placu Konstytucji. Umożliwiłoby to kontynuację podróży przez rowerzystów jadących na południe zachodnią stroną Marszałkowskiej.

3. Negatywnie opiniujemy zakończenie drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej na skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką. Przedstawione rozwiązanie jest całkowicie niefunkcjonalne. Droga dla rowerów powinna zostać poprowadzona w linii prostej przez ul. Nowogrodzką, tak by możliwy był intuicyjny i prosty dojazd we wszystkich relacjach (w tym kontynuacja jazdy jezdnią ul. Marszałkowskiej, do skrętu w Al. Jerozolimskie). Uzasadnieniem dla braku takiego przejazdu nie może być jego nieuwzględnienie w projekcie budowy przejazdu rowerowego przez ul. Marszałkowską w ciągu ul. Nowogrodzkiej. Obustronne drogi dla rowerów w ciągu ul. Marszałkowskiej były przedstawiane od trzech lat w oficjalnych prezentacjach prezydenta miasta dotyczących krótko- i średnioterminowych zmian w centrum Warszawy.

4. Ruch rowerowy w poprzek ulicy Marszałkowskiej w ciąg ulic ogólnych powinien odbywać się na tych samych zasadach, co na tych ulicach (por. np. Długa/Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie) bądź zostać poprowadzony na przedłużeniu kontrapasa, a nie w linii przejścia dla pieszych (por. np. Warszawska/Szlak w Krakowie). Należy przy tym uwzględnić odpowiednie wyłukowania przejazdów w ciągu ul. Marszałkowskiej, tak by ułatwić wjazd na drogę dla rowerów po drugiej stronie ulicy. Umieszczone przy przejściach dla pieszych przejazdy w poprzek Marszałkowskiej zwiększają rozmiar skrzyżowań (co negatywnie wpływa na zieleń, miejsca postojowe, tory ruchu pieszego, czasy ewakuacji, estetykę itp.).

W przypadku zachowania przejazdów, przejścia i przejazdy po południowej stronie ul. Wilczej i północnej stronie ul. Żurawiej powinny zostać dosunięte do skrzyżowania, tak by ruch rowerowy odbywał się w linii zbliżonej do prostej.

5. Łączniki („wąsy”) w projekcie powinny zostać zastąpione odpowiednim wyłukowaniem przejazdów rowerowych przez ulice poprzeczne, tak by możliwy był płynny wjazd z przejazdu na jezdnię i na odwrót. Ewentualnymi wyjątkami, gdzie łączniki mogą być uzasadnione to ulice Żurawia w kierunku zachodnim i Wilcza w kierunku wschodnim.

6. Projekt powinien zostać uzupełniony o brakujące przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach z ul. Wspólną i Hożą.

7. Należy rozważyć ograniczenie liczby lewoskrętnych relacji samochodowych. Ich uwzględnienie na każdym skrzyżowaniu niepotrzebnie wydłuża cykle, na niekorzyść ruchu tramwajowego, rowerowego i pieszego, czyli odwrotnie niż przewidziano w podstawowych dokumentach strategicznych i planistycznych miasta.

8. Należy rozważyć ograniczenie możliwości przejazdu na wprost w ciągu niektórych ulic poprzecznych (np. Wspólnej i Wilczej) do ruchu rowerowego, analogicznie do ul. Nowogrodzkiej, zostawiając dla ruchu samochodowego relacje prawoskrętne.

9. W zakresie chodników, na skrzyżowaniach przecznic powinien zostać uwzględniony wzór odwołujący się do nazwy poprzecznej ulicy, analogicznie do istniejących wzorów na obecnej nawierzchni chodnika (ślady wilka przy Wilczej, zarys rzeki przy Żurawiej, wzór szachownicy przy Nowogrodzkiej itp.).