Pismo ZM-20-0924-01-AN

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

W związku z przekazanym do opiniowania projektem organizacji ruchu ul. Prostej i Miedzianej wyrażamy następujące poglądy:

Uwaga ogólna:

Otwarcie dodatkowego wlotu do śródmiejskiego kwartału zwiększy natężenie ruchu samochodowego na ulicach lokalnych. Zamiast tego nieczynna od lat jezdnia i zbędny pas do prawoskrętu powinny zostać przekształcone w pełnoprawny chodnik i drogę dla rowerów. Pozwoli to uzyskać większą szerokość ciągu komunikacyjnego wzdłuż Prostej dla pieszych i rowerzystów (obecnie jest to nieadekwatny do warunków śródmiejskich ciąg pieszo-rowerowy). Przedstawiony do opiniowania projekt rozdziela ten ruch, lecz pozostawia nadal zdecydowanie substandardową infrastrukturę pieszą, niewystarczającą do obszaru śródmiejskiego i chodnika wzdłuż lokali handlowo-usługowych.

Wpychanie na siebie pieszych i rowerzystów w celu zapewnienia wydzielonego pasa do prawoskrętu przy czteropasmowej jezdni jest sprzeczne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy. Zgodnie z SUiKZ ulica Prosta znajduje się w strefie I śródmiejskiej, gdzie priorytetowo traktowany powinien być ruch pieszy i rowerowy, a ruch samochodowy powinien być ograniczany poprzez odpowiednią organizację ruchu.

Likwidacja pasa do prawoskrętu poprawi przy tym nie tylko warunki ruchu i bezpieczeństwo pieszych, lecz również warunki ruchu pojazdów, jako że skróci przejście dla pieszych przez ul. Prostą.

Uwagi szczegółowe:

1. W przypadku udostępnienia odcinka Miedzianej między Prostą a Srebrną dla ruchu samochodowego, organizacja ruchu powinna przewidywać ruch jednokierunkowy na jezdni (z wyjątkiem ruchu rowerowego). Udostępnienie ulicy w wersji dwukierunkowej stwarza ryzyko wypadków ze względu na ograniczoną widoczność na chodnik i drogę dla rowerów po prawej stronie z prawego pasa jezdni dwupasowej. Tym samym, niezależnie od wybranego kierunku ruchu, szerokość jezdni powinna zostać ograniczona do jej zachodniej połowy.

2. Wyniesiony powinien być nie tylko przejazd dla rowerzystów, lecz również ciąg pieszy, nawet jeżeli nie zostanie wyznaczone przejście dla pieszych.

3. Krawędzie wyniesienia powinny spełniać parametry progu spowalniającego, a wjazd na ul. Miedzianą oznaczony jako wjazd do strefy "Tempo 30". Dalsze wyznaczenie strefy może być etapowane, a do czasu jej wdrożenia znak końca strefy można umieścić za przejściem i przejazdem.

4. Ciąg pieszo-rowerowy powinien zostać poszerzony o szerokość pasa do prawoskrętu, a droga rowerowa dosunięta do osi jezdni. Pozwoli to na zapewnienie miejsca na ewentualne ogródki oraz strefę obserwacji witryn, zgodnie z warszawskimi standardami pieszymi, jak też pełnowymiarowy chodnik i strefę oczekiwania przed światłami na wysokości ul. Miedzianej.

DW: Prezydium BKDS ds. Transportu