Pismo ZM-17-0752-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu budowy drogi rowerowej przy ul. Puławskiej na odcinku Wałbrzyska-Mysikrólika, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne:

1. Chodnik nie powinien być zwężany do poniżej 2,0m.

Obecnie na niektórych odcinkach, gdzie przylega do drogi dla rowerów, ma on szerokość 1,7m (pas dzielący między drogą dla rowerów a chodnikiem nie powinien służyć do chodzenia, a właśnie do niego zniechęcać).

2. Znaki C-13|16 powinny znajdować się po prawej stronie ciągu pieszo-rowerowego, niezależnie od wzajemnego położenia drogi dla rowerów i chodnika wchodzących w jego skład.

3. Wątpliwa jest celowość powtarzania znaków C-13|16 co 10m, przy każdym przecięciu chodnika i DDR (por. np. rys. 4).

Skutkuje to chaosem wizualnym, równocześnie nie dostarczając istotnych informacji poza tymi widocznymi po nawierzchni i oznakowaniu poziomym. Znaki powinny informować o faktycznych zmianach w sytuacji na drodze (początek/koniec drogi dla rowerów); nie ma potrzeby nieustannego powtarzania tej samej informacji.

Uwagi szczegółowe:

Rysunek 1.

1. Projekt powinien uwzględniać możliwość wjazdu na/zjazdu z DDR przy skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską, przynajmniej w postaci jednokierunkowych łączników z al. Lotników/ul. Wałbrzyską (wjazd na DDR przed światłami od strony zachodniej, osłonięty wjazd na jezdnię za światłami w kierunku wschodnim).

2. Znaki C-13|16 przy przystanku tramwajowym powinny znajdować się po prawej stronie ciągu pieszo-rowerowego, a nie na jego środku.

Wątpliwa jest przy tym konieczność powtarzania znaku co 20m (na środku przystanku).

Rysunek 2.

1. Ogrodzenia wzdłuż przystanku tramwajowego powinny być ograniczone do obszaru ograniczonej widoczności przy wiacie przystankowej.

Rysunek 3.

1. Na odcinku od przejścia podziemnego do południowej strony al. Wyścigowej chodnik i droga dla rowerów powinny być zamienione miejscami, by wyeliminować przeplatanie się obu ciągów.

2. Zwężenie drogi dla rowerów do 2,0m na południe od al. Wyścigowej powinno odbywać się na dłuższym odcinku.

3. W projekcie słusznie przewidziano zwężenie przewymiarowanych i niebezpiecznych jezdni al. Wyścigowej, jednak korzystniejszym rozwiązaniem byłoby zwężenie obu jezdni od strony zewnętrznej (ograniczenie rozmiaru całego skrzyżowania, lepsza widoczność ze względu na drzewa). Alternatywnym wyjściem byłoby przeniesienie ruchu w obu kierunkach na jedną jezdnię, jako że dalszy ciąg alei jest również jednojezdniowy.

Rysunek 4.

1. Łącznica Puławska-Dolina Służewiecka (S-E) powinna zostać zwężona analogicznie do al. Wyścigowej do maks. 4,5 m na wysokości przejścia i przejazdu rowerowego, by uniemożliwić wyprzedzanie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa cykliście/pieszemu. Przebudowa powinna obejmować również obecne oznakowanie P-21 na początku zjazdu, tak by od początku miał on właściwą faktyczną, a nie umowną szerokość. Zwężenie powinno zracjonalizować rozwijane prędkości oraz skrócić czas ewakuacji z przejścia/przejazdu, a tym samym zmniejszyć ryzyko wypadków. Progi akustyczne, podobnie jak oznakowanie pionowe, nie mają bezpośredniego wpływu na prędkość.

2. Szerokość chodnika powinna uwzględniać funkcję spacerowo-wypoczynkową parku. W związku z tym lepszym rozwiązaniem od ciągu pieszo-rowerowego może być rozdzielenie chodnika od drogi dla rowerów.

3. Warto rozważyć ustawienie licznika rowerowego na odcinku, gdzie będą się przecinać ruch Ursynów-centrum i Wilanów-Służewiec.

Rysunek 5.

1. Dublowanie oznakowania pionowego drogi dla rowerów na przecięciu chodnika wydaje się zbędne (por. uwaga ogólna #3).

Rysunek 6.

1. Przejazd i przejście przez ul. Romera powinny zostać przeprowadzone na wyniesieniu, z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety. Jest to szczególnie istotne wobec dużych prędkości rozwijanych przez samochody jadące dziewięciopasmową Puławską . 2. Północna jezdnia ul. Romera powinna zostać zwężona od zewnętrznej, a nie wewnętrznej strony skrzyżowania.

3. Na załamaniu ogrodzenia przy ul. Wyczółkowej, ciąg pieszo-rowerowy powinien zostać odsunięty od ogrodzenia na odległość min. 0,5m (wskazane 1,0m), tak by zapewnić widoczność w obu kierunkach i możliwość manewru.

Rysunek 7.

1. Pomimo zaznaczenia w uwagach, z rysunku nie wynika jednoznacznie, czy na wjazdach została zachowana ciągłość niwelety drogi dla rowerów, w tym na wjazdach na stację benzynową.

2. Również ciąg pieszy powinien zachować ciągłość niwelety na wjazdach na posesje. Wskazane jest też zachowanie ciągłości nawierzchni, z oznakowaniem płytkami wypustowymi krawędzi. Przerywanie/obniżanie ciągu pieszego na wjazdach stwarza niepotrzebne utrudnienia w ruchu.

3. Przejście i przejazd przez ul. Rybitwy powinny zostać poprowadzone z zachownaiem ciągłości nawierzchni i niwelety (grzbietem progu spowalniającego).

4. Zakończenie drogi dla rowerów po stronie zachodniej powinno zostać doprowadzone do prostokątnego zakrętu ul. Białogońskiej w osi ulicy, tak by możliwa była kontynuacja jazdy na zachód.

5. Droga dla rowerów po stronie wschodniej powinna być oddzielona od chodnika trawnikiem i/lub na pasie zieleni między DDR a jezdnią powinny zostać zasadzone drzewa.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Mysikrólika: JPG, 1354 kB, JPG, 5780 kB, JPG, 2834 kB, JPG, 3576 kB, JPG, 4637 kB, JPG, 5308 kB, JPG, 7382 kB, JPG, 6344 kB