Protokół z Rady Technicznej

z dnia 23.10.2007 r. w sprawie przebudowy chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Al. Ujazdowskich na odcinku ul. Belwederska - Pl. Trzech Krzyży.

Po prezentacji projektu przez przedstawicieli Biura Projektowego Metroprojekt Sp. z o.o. w czasie dyskusji zgłoszono następujące uwagi:

1. Przedstawiciel Pełnomocnika Prezydenta ds. Transportu Rowerowego postuluje o zachowanie ciągłości ścieżki rowerowej na przejazdach przez wjazdy bramowe.

2. Należy wykonać przejazd rowerowy przez Al. Ujazdowskie w rejonie skrzyżowania z Al. Szucha.

3. Zapewnić miejsca postojowe dla rowerów.

4. Przejście dla pieszych przez ul. Agrykola należy wykonać na wysokości głównego ciągu pieszego.

5. Miejsca postojowe sytuować w odległości minimum 10 m od przejść dla pieszych.

Ustalenie:

1. Z uwagi na zabytkowy charakter Al. Ujazdowskich, Pełnomocnik Prezydenta ds. Transportu Rowerowego zwróci się bezpośrednio do Konserwatora Zabytków w sprawie możliwości zmiany przyjętej konstrukcji nawierzchni na wjazdach w miejscach przejazdów rowerowych.

2. Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze" przekaże do Zarządu Dróg Miejskich propozycję lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów.

3.Opiniuje się pozytywnie przedstawiony projekt z wyżej zgłoszonymi uwagami.

Pełnomocnik Prezydenta do Zarządu Dróg Miejskich

Warszawa, 24 października 2007 r.

Do: Pan Mirosław Kazubek, Dyrektor ds. inwestycji

W nawiązaniu do tematu Rady Technicznej w dn. 23.10.2007, po zapoznaniu się z planami budowy ścieżki rowerowej w Al. Ujazdowskich, postuluję:

1. Skrzyżowanie Al. Ujazdowskich z ul. Agrikoli powinno być wyniesione do poziomu chodnika. Jest to ulica zamknięta dla ruchu samochodowego i zarówno piesi, jak rowerzyści powinni mieć priorytet i poczucie bezpieczeństwa na ciągu przecinającym wylot ulicy Agrikoli. Alternatywne rozwiązanie, postulowane przez Zielone Mazowsze - zawężenie wjazdu przez osłonięcie początku pasów rowerowych (biegnących wzdłuż ul. Agrikoli) narożnikami wysuniętymi w przekrój ulicy na szerokość pasów rowerowych (po ok. 1,5 m z każdej strony) jest w pełni akceptowalne.

2. Należy zachować ciągłość ścieżki rowerowej tak, aby to ścieżka rowerowa przecinała podjazdy: przy Ogrodzie Botanicznym, przy wejściu głównym do Parku Ujazdowskiego naprzeciwko Al. Róż, przy Pałacu Rembielińskiego (Piękna 6A), oraz 7 podjazdów bramowych na odcinku Matejki - Pl. Trzech Krzyży.

3. Należy utworzyć na powierzchni al. Szucha, na granicy opracowania, przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Przejazd ten skomunikuje ważny Obwodowy Szlak Rowerowy prowadzący wzdłuż Trasy Łazienkowskiej w kierunku Ronda Jazdy Polskiej - z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym. Rozwiązanie to było wielokrotnie postulowane, m.in. podczas obrad Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego (edycja rowerowa) i wielokrotnie przez Zielone Mazowsze. Trudno było wnioskować o samodzielną przebudowę ulicy, ale moment remontu Alej Ujazdowskich jest dobrą okazją do usunięcia niedogodności.

Do wiadomości:
1. a/a
2. Pan Aleksander Buczyński, Prezes Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze"
3. Pani Ewa Nekanda-Trepka, Stołeczny Konserwator Zabytków
4. Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
5. Pan Wojciech Bartelski, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście

Konserwator Zabytków do Pełnomocnika Prezydenta

Warszawa, 4.12.2007 r.

Do: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

dot: ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie zachowania ciągłości ścieżki rowerowej w Al. Ujazdowskich na przejazdach bramowych, proszę przyjąć następujące stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków w powyższej sprawie.

Ze względów konserwatorskich, w oparciu o historię rozwiązań urbanistycznych, nie mogę zgodzić się z proponowanym rozwiązaniem zachowania ciągłości ścieżki rowerowej w Al. Ujazdowskich, które skutkowałoby przecięciem w poprzek wszystkich wjazdów bramowych na całej długości Alej inną nawierzchnią. Jest to rozwiązanie całkowicie ahistoryczne, sprzeczne z utrwalonymi w dziejach podstawowymi zasadami projektowania urbanistycznego. W związku z powyższym oraz ze względu na rangę Al. Ujazdowskich wpisanych do rejestru zabytków a także stanowiących istotny element Pomnika Historii ustanowionego zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r., nie może być zastosowane.

Ścieżka rowerowa, niewątpliwie istotna ze względu na współczesne zapotrzebowanie społeczne, nie może niszczyć zabytku i utrwalonych historycznie tradycyjnych rozwiązań urbanistycznych, musi je respektować i podporządkować się im, szczególnie na terenie o takiej randze, jak Aleje Ujazdowskie. Zgoda konserwatorska na poprowadzenie ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich już jest dużym ustępstwem ze strony konserwatora zabytków i rozwiązaniem kompromisowym.

Stołeczny Konserwator Zabytków
Ewa Nekanda Trepka

Notatka ze spotkania w biurze projektanta

Warszawa, 8.1.2008 r.

Notatka służbowa ze spotkania w sprawie przebudowy chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Al. Ujazdowskich na odcinku ul. Belwederska-plac Trzech Krzyży w Warszawie

Ustalenia:

1. Należy zachowywać pas zieleni szer, 3,5m przy krawężniku jezdni na odcinku od Pl. Na Rozdrożu do ul. Pięknej po stronie wschodniej ulicy.

2. Nawierzchnia na wjazdach bramowych wykonana będzie z kostki granitowej szlifowanej(zamiast kostki bazaltowej) na odcinku od ul. Pięknej do Pl. Trzech Krzyży.

3. Nawierzchnia ścieżki rowerowej nie zachowuje ciągłości na wjazdach bramowych w miejscach historycznie uzasadnionych. Na pozostałych wjazdach ścieżka rowerowa wykonana jest z betonu asfaltowego.

4. Organizacje rowerowe wskazały miejsca na stojaki rowerowe i będzie to uwzględnione w projekcie.

5. Na skrzyżowaniu z ul. Agrykola projektant przedstawi nowe rozwiązanie dot. przebiegu ścieżki rowerowej.

6. Przed Parkiem Łazienkowskim na styku ścieżki rowerowej i chodnika należy zaprojektować próg. Chodnik i ścieżka rowerowa będą na różnych wysokościach (różnica ok. 4cm).

7. Parking przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, budynkiem Policji i budynkiem CBA wykonany będzie z cegły klinkierowej.

8. Na odcinku od Pl. Na Rozdrożu do Pl. Trzech Krzyży wnęki - zatoczki przy wjazdach bramowych pozostaną jako historyczne kształtowanie detalu ulicy.

9. Należy rozważyć możliwość zaprojektowania nowego przejścia dla pieszych i rowerów przez al. Szucha tak, aby ruch kołowy odbywał się zgodnie z zasadą przedstawioną w Opinii nr 1190/07 Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.

Obecni: według listy obecności w załączeniu.

Protokołowała Sylwia Sikora

Ciąg dalszy

[zobacz >>>] [zobacz >>>]