ZM/08/0373/02/MS

Do: Metroprojekt Sp. z o. o.,
Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Dotyczy: projektu przebudowy chodników wzdłuż Alej Ujazdowskich.

Nawiązując do aktualnego projektu organizacji ruchu oraz wcześniejszych konsultacji, wnosimy o wprowadzenie następujących zmian:

Ścieżka rowerowa

1.Na odcinku Bagatela - Agrykoli poszerzyć drogę dla rowerów do 3,0 m. Głównym ciągiem pieszym na tym odcinku jest chodnik wzdłuż ogrodzenia parku Łazienkowskiego i chodnik o szerokości 2,5 m będzie w pełni wystarczający do obsłużenia ruchu pieszego występującego wzdłuż ścieżki rowerowej. Tymczasem ścieżka rowerowa będzie częścią ciągłej trasy rowerowej prowadzącej od Powsina do placu Trzech Krzyży i powinna w miarę możliwości mieć zapewnioną wygodną szerokość, dostosowaną do dużego natężenia ruchu – na wspomnianym odcinku nie ma ku temu przeciwwskazań.

2.Zgodnie z ustaleniami z 8 I br. w siedzibie firmy Metroprojekt [zobacz >>>], należy ustalić które wjazdy bramowe zaliczają się do miejsc, w których historycznie uzasadnione jest przerwanie ciągłości ścieżki rowerowej. W pozostałych przypadkach należy zachować ciągłość nawierzchni asfaltowej.

3.Przesunąć znaki drogowe poza skrajnię ścieżki, w tym znaki C-13/16 na skrzyżowaniu z ulicą Matejki i znak D-6b na rogu al. Szucha i Al. Ujazdowskich

4.Doprowadzenie ścieżki i przejazdu dla rowerów do przeciwległego krańca ulicy serwisowej na placu Trzech Krzyży (przedłużenie na północ) oraz do ulicy Wiejskiej (przedłużenie na wschód).

Obecna forma, w której ścieżka urywa się na środku chodnika we wszystkich relacjach, czyni ją wyjątkowo niefunkcjonalną.

Stojaki

5.Zapewnić wokół planowanych stojaków na rowery wystarczającą przestrzeń na zaparkowanie dwóch rowerów, tj. prostokąta o wymiarach 2m x 1m wokół każdego stojaka. Obecne, punktowe, oznakowanie planowanych stojaków budzi pewne wątpliwości odnośnie zapewnienia braku konfliktów pomiędzy zaparkowanym rowerem (którego obrys wystaje znacząco poza stojak rowerowy), a oznakowaniem pionowym, parkującymi samochodami czy jadącymi ścieżką rowerzystami.

Agrykoli

6.Zgodnie z wcześniejszymi pismami od Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, protokołem Rady Technicznej z 23 X 2007 r. oraz ustaleniami ze spotkania z 8 I br. przeprowadzić ścieżkę rowerową i przejście dla pieszych przez ul. Agrykoli na wzniesieniu, tj. z zachowaniem ciągłości niwelety. Poprawi to wygodę oraz bezpieczeństwo niezmotoryzowanych oraz jest rozwiązaniem logicznym na ulicy o charakterze rekreacyjnym, a nie komunikacyjnym.

7.Zachować istniejący podział ruchu rowerowego na ulicy Agrykoli na jednokierunkowe pasy rowerowe po obu stronach ulicy. Jest to szczególnie uzasadnione na ulicy o tak dużym spadku, gdzie zjeżdżający rozwijają znaczące prędkości, a wjeżdżający mniej doświadczeni rowerzyści mogą mieć problemy z jazdą w linii prostej.
Należy przy tym dostosować zwężenie wlotu ul. Agrykoli, tak by odpowiadał on profilowi jezdni bez pasów dla rowerów (obecny wlot dopasowany jest do dwukierunkowej drogi dla rowerów).

Parkowanie

8.Ze względu na występujące na całym omawianym odcinku już teraz problemy z parkowaniem samochodów poza wyznaczonymi miejscami, na chodnikach, przystankach, trawnikach i przejściach dla pieszych, należy dołożyć szczególnej staranności przy ogradzaniu trawników, chodników i ścieżki rowerowej, tak by fizycznie niemożliwe było wjechanie na nie samochodów.

Jest to tym bardziej istotne, że planowane zmniejszenie liczby dostępnych miejsc parkingowych z pewnością nasili tendencje do nielegalnego parkowania.

Dobrym wzorcem jest w tym przypadku odcinek przed parkiem Łazienkowskim, gdzie dzięki szczelnemu ogrodzeniu, tj. zarówno od strony ulicy jak i wzdłuż wjazdów zlikwidowano wcześniej występujący na bardzo dużą skalę problem nielegalnego parkowania.

W związku z tym wnosimy o:

a.Ustawienie wygrodzeń wzdłuż wszystkich wjazdów na posesje po obu stronach ulicy.

Zapotrzebowanie na takie wygrodzenia jest widoczne chociażby poprzez ich stawianie na własną rękę przez ambasady (m.in. USA, Szwajcarii).

W przypadku skrzyżowania wjazdu i ścieżki rowerowej, słupki należy ustawić w taki sposób, by nie naruszały one skrajni ścieżki rowerowej, a dzieliły ruch rowerowy na jadący w przeciwnych kierunkach na wzór wysepki centralnej. Najprostszym sposobem jest ustawienia słupka pośrodku ścieżki oraz dwóch słupków w odległości 40-50 cm od jej krawędzi.

b.Ustawienie wygrodzeń wzdłuż wszystkich równoległych miejsc parkingowych. Dotychczasowe doświadczenia warszawskie pokazują, że warszawscy kierowcy nie chcą lub nie umieją stosować się do miejsc przeznaczonych na parkowanie równoległe jeżeli nie zostaną do tego fizycznie zmuszeni. Przykładem może być róg ulic Belwederskiej i Dolnej, gdzie na kilkunastometrowym odcinku przeznaczonym do parkowania równoległego ustawiono wygrodzenia jedynie na połowie długości. Tam samochody parkowały równolegle, na pozostałej części parkowały prostopadle, wjeżdżając na ścieżkę rowerową.

Problem zniknął dopiero po uzupełnieniu wygrodzenia na całej długości.

c.Istotne jest przy tym zachowanie skrajni ścieżki (zarówno od słupków jak i otwieranych drzwi samochodów), w związku z czym wnosimy o odsunięcie ścieżki na odcinku plac na Rozdrożu-plac Trzech Krzyży o 0,75 m od krawędzi zatok parkingowych. Zwiększy to też bezpieczeństwo i poprawi widoczność przy przystanku Piękna 02 oraz ułatwi zmieszczenie pełnowymiarowej zatoki do parkowania dla osób niepełnosprawnych bez konieczności wytyczania niepotrzebnych zakrętów ścieżki.

d.Ustawienie wygrodzeń wzdłuż przejazdów dla rowerów przez ulice, nie naruszając przy tym skrajni ścieżki, oraz wzdłuż przejść dla pieszych, tak jak zrobiono to przy ul. Bagatela. Doświadczenie pokazuje, że kierowcy nie tylko nie mają oporów przed wjeżdżaniem na przejściach na chodnik, lecz nawet parkowaniem na nich.
W obecnej formie projektu wygrodzeń brakuje m.in. na przejściu i przejeździe przez al. Szucha, przejściu przez Aleje Ujazdowskie na rogu al. Szucha, przejściu przez Aleje przy al. Róż, przejściu przez al. Róż, trzech z czterech stron skrzyżowania Alei z ul. Piękną, przejściu przez ul. Matejki, przejściu przy ul. Wilczej i przez ul. Wilczą i przejściu przez Aleje przy placu Trzech Krzyży.

Należy podkreślić, że już teraz we wszystkich tych miejscach regularnie występuje nielegalne parkowanie skutkujące niszczeniem nawierzchni, utrudnianiem ruchu i ograniczaniem widoczności.

e.Ustawienie wygrodzeń na wszystkich narożnikach skrzyżowań, pomiędzy przejściami dla pieszych.

Już teraz są to popularne miejsca postoju, stwarzające szczególne niebezpieczeństwo jako ograniczające widoczność pieszy-kierowca.

f.Ustawienie wygrodzeń na wszystkich przystankach autobusowych. Już teraz, np. na przystanku pl. Trzech Krzyży 03 (w stronę Bagateli), widać że kierowcy regularnie parkują na przystankach.

Zmniejszenie liczby dostępnych miejsc parkingowych niewątpliwie nasili te skłonności.

Dotychczasowe doświadczenia warszawskie pokazują, że między takimi wygrodzeniami podróżnym porusza się dużo łatwiej niż pomiędzy zaparkowanymi na przystanku samochodami.

g.Uwzględnienie, iż wszystkie wygrodzenia powinny być wykonane w sposób zgodny z reprezentatywnym charakterem ulicy. Niezależnie od ich wyglądu, z pewnością będą one się lepiej wpisywały w jej wygląd niż zastawiające chodniki samochody, przy okazji niszczące nieprzystosowaną do tego nawierzchnię.

Przejścia dla pieszych

9.Wykonać azyle na przejściach dla pieszych, w szczególności tych bez sygnalizacji świetlnej - wyżej wymienionych nowych przejściach, a także przejściach istniejących przy Ogrodzie Botanicznym, al. Róż i ul. Wilczej. Obecny profil jezdni, z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5 m zachęca do szybkiej jazdy i utrudnia pieszym bezpieczne i niestresujące przejście przez ulicę. Możliwość podziału przejścia na dwa etapy znacząco by to ułatwiła.