Od redakcji

Zgodnie z prośbą Urzędu Transportu Kolejowego, publikujemy informację na temat zmian przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia się przez rowerzystów do kierownika pociągu w celu zakupu biletu [zobacz >>>]. Zmiana definicji osoby o ograniczonej możliwości poruszania się spowodowała, że taki wymóg - wprowadzony przez niektórych przewoźników kolejowych - nie jest już sprzeczny z prawem.

Informacja Urzędu Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że od 1 stycznia 2015 r. na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 obowiązuje zaktualizowana treść Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI-PRM), zawierająca definicję terminu osoba o ograniczonej możliwości poruszania się (pol. OOMP, ang. PRM – person with reduced mobility).

Zmiana definicji

Wprowadzoną aktualizacją usunięto z dotychczasowej definicji enumeratywne wyliczenie kategorii podróżnych, którzy powinni być traktowani jako OOMP i z tego względu posiadają uprawnienie do zajmowania miejsc w pociągu, bez obowiązku zgłaszania konduktorowi zamiaru zakupu biletu.

Poprzednia definicja (zamieszczona w decyzji 2008/164/WE , pkt 2.2 załącznika) jako jedną z kategorii podróżnych wymieniała osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem. W rozumieniu części podmiotów, rower stanowi ciężki lub nieporęczny bagaż, według innych zaś – niezłożony i nieopakowany rower ma charakter odmienny, niż bagaż o którym mowa w przepisach.

Z uwagi na spory interpretacyjne co do rozumienia obowiązujących przepisów, nie jest obecnie możliwe jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy w świetle przepisów podróżny przewożący rower może żądać uprawnień przysługujących osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Przewoźnicy uruchamiający pociągi pasażerskie na terenie Polski przyjęli rozbieżne interpretacje. Część przewoźników (m. in. Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Przewozy Regionalne) aktualnie przyjmuje, że osoby podróżujące z rowerem nie mają obowiązku zgłoszenia się do konduktora w celu zakupienia biletu. Inni przewoźnicy wymagają jednak, by podróżny z rowerem a nie posiadający biletu zgłosił konduktorowi zamiar jego zakupienia, na zasadach ogólnych.

Informacje o zasadach obowiązujących u różnych przewoźników

W ramach prowadzonej działalności informacyjnej Urząd przygotował zestawienie podstawowych informacji o zasadach przewozu rowerów u poszczególnych przewoźników. Zestawienie dostępne jest pod adresem: http://www.pasazer.utk.gov.pl/pas/informacje-1/poradniki/pociagiem-na-rower/3074,Pociagiem-na-rower.html.

Zamieszczone informacje podlegają aktualizacji, również w celu przedstawienia, którzy z przewoźników pozwalają osobie przewożącej rower na zajęcie miejsca w pociągu i zakup biletów podczas kontroli, a którzy – wymagają niezwłocznego zgłoszenia konduktorowi zamiaru zakupu biletu, na zasadach ogólnych. Ponadto, jednym z podstawowych zadań Zespołów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się , powołanych przy Prezesie UTK, jest uzgodnienie jasnych i wspólnych dla całego rynku zasad obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się (OOMP), w szczególności – czy osoba przewożąca rower jest OOMP.

Dalsze informacje o pracach Zespołów będą na bieżąco publikowane na stronie UTK.