Trwają konsultacje

Do 15 lipca można składać wnioski w ramach konsultacji sposobu zagospodarowania Pola Mokotowskiego, niedawno powiększonego o tereny po MPO. Poniżej przedstawiamy nasze pismo w tej sprawie, zachęcając do wykorzystania go do przygotowania własnych uwag.

Więcej informacji o konsultacjach dostępne jest na stronie Centrum Komunikacji Społecznej.

Uwagi ZM (pismo MDL-15-0276-01-MS)

Do: Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (konsultacje@um.warszawa.pl)

Nawiązując do ogłoszenia o konsultacji w sprawie funkcji Pola Mokotowskiego, składamy następujące uwagi i wnioski, w podziale na kategorie tematyczne. Załączamy też schemat, na który naniesiona została część postulowanych zmian.

A. Trasy rowerowe

2. Zamiast rozdzielać istniejącą główną aleję na chodnik i DDR (co ma duże szanse nadal skutkować konfliktami), należałoby wytrasować nową drogę dla rowerów biegnącą w większości w linii prostej, lecz bardziej obrzeżami parku, tak by była mniej atrakcyjną trasą dla pieszych. Dotyczy to ciągów po obu stronach ul. Wawelskiej.

3. Należy wybudować łącznik drogi dla rowerów na północ od ul. Wiśniowej do Ronda Jazdy Polskiej. Jest on szczególnie istotny, biorąc pod uwagę brak planów budowy dróg dla rowerów w ul. Puławskiej oraz al. Niepodległości w najbliższych latach.Łącznik od RJP do Wiśniowej. Skrzyżowanie ul. Batorego z ul. Wiśniową mogłoby przy okazji zostać przekształcone w rondo, co poprawiłoby bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

4. Konieczne jest zapewnienie lepszych (prostych) podjazdów na kładki nad jezdniami. Ich obecny kształt wynikał z braku współpracy między jednostkami miejskimi (ZDM/ZOM), przez co zostały one wciśnięte w granice pasa drogowego. Obecny przebieg jest kręty, wąski i generuje konflikty między uczestnikami ruchu. Alternatywnym i dogodniejszym dla niezmotoryzowanych rozwiązaniem w przypadku kładki nad aleją Niepodległości byłoby przywrócenie przejścia dla pieszych i wytyczenie przejazdu dla rowerzystów w poziomie jezdni. Takie rozwiązanie byłoby też zgodne z zapisami dokumentów strategicznych i planistycznych miasta odnoszących się do strefy śródmiejskiej.

5. Przebieg drogi dla rowerów po wschodniej stronie al. Niepodległości powinien zostać skorygowany, tak by biegł w linii możliwie prostej przed i za ul. Rychlińskiego oraz zachowywał większą skrajnię od zejścia z kładki (drugi problem może też zostać rozwiązany przebudową lub likwidacją kładki).

6. Popieramy inicjatywę wytyczenia przejazdów rowerowych przez wszystkie ramiona skrzyżowań al. Niepodległości/Batorego i al. Niepodległości/Wawelska,

B. Parkowanie

1. Wewnątrz parku nie powinny być lokalizowane parkingi, a istniejące powinny zostać zastąpione terenami parkowymi (możliwe sposoby kompensacji z punktu widzenia kierowców zostały podane poniżej). Obecne „strefy samochodowe” na terenie Pola Mokotowskiego stanowią nie tylko zachętę do dojazdu do parku samochodem, lecz również prowokują do jazdy (manewrów) samochodem wewnątrz parku, generują hałas i zanieczyszczenia oraz zwiększają ryzyko kolizji z niezmotoryzowanymi.

W szczególności zlikwidowane powinny zostać parkingi:
- z wjazdem od zakrętu Boboli/Batorego,
- dzikie parkowanie wzdłuż ul. Rokitnickiej,
- parkingi przybytków w parku (np. klubu Park).

Uporządkowane powinno zostać też parkowanie po północnej stronie ul. Batorego na wschód od al. Niepodległości (szeroki przekrój jezdni umożliwia wydzielenie pasa do parkowania na całej lub prawie całej długości ulicy). Pole Mokotowskie powinno mieć jasne granice, wewnątrz których znajduje się park, pozbawiony stref samochodowych.

2. Należy też sukcesywnie powiększać park o tereny obecnych parkingów na obrzeżach / terenach sąsiadujących. Od strony Skry są np. parkingi buforowe dla lotniska, co stanowi skrajny przykład przeznaczania wartościowego terenu rekreacyjnego w obszarze gęsto zabudowanym funkcjami o marginalnym znaczeniu dla mieszkańców (tym bardziej, że rozliczne parkingi dla lotniska funkcjonują na obrzeżach, np. przy Al. Krakowskiej). Od strony wschodniego odcinka Batorego też jest obskurny bieda parking, który można by włączyć do Pola Mokotowskiego.

3. Miejsca parkingowe nie skutkujące obniżeniem atrakcyjności i funkcjonalności parku można wyznaczyć na prawych pasach następujących ulic:
- Wawelskiej (od przystanku Pomnika Lotnika 03 do ul. Czubatki GUS znajduje się niewykorzystywany czwarty pas) – w przypadku wątpliwości co do takiego rozwiązania przy drodze formalnie klasy GP, można wystąpić o odstępstwo do właściwego ministra, biorąc pod uwagę że jest to droga przebiegająca w całości w obszarze śródmiejskim;
- Wołoskiej/Boboli (przekrój jezdni jest przewymiarowany względem lokalizacji i charakteru ulicy, zaś linia tramwajowa umożliwia w miarę potrzeby dogodny dojazd do pola);
- al. Niepodległości (dopuszczenie parkowania na buspasie w weekendy, tak jak na Wybrzeżu Helskim przy ZOO; ewentualnie także w dni powszednie po 18);
- Batorego - na odcinku gdzie są dodatkowe pasy ruchu - na prawym pasie, na pozostałym odcinku - na jezdni (o pasach ruchu szerokości 5m).

C. Trasy piesze

1. Ścieżki dla pieszych na Polu powinny być wykonane z gładkiej nawierzchni (asfaltu, ew. nawierzchnia ziemna). Kostka i płyty szybko ulegają deformacji, co pogarsza warunki ruchu (zwłaszcza biegania) oraz zwiększa ryzyko kontuzji.

2. Trasy piesze mogłyby być wyposażone w szafki (analogiczne do tych funkcjonujących na basenach), umożliwiające osobom uprawiającym sportu (w tym zwłaszcza biegaczom) zostawienie rzeczy na czas treningu.

Załącznik

Schemat wybranych postulowanych zmian (zaznaczonych większą czcionką oraz liniami w kolorze zielonym i czarnym) naniesiony na propozycje przedstawione przez Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.