Wstęp

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej przy pomocy Centrum Komunikacji Społecznej zorganizował konsultacje społeczne projektów infrastruktury rowerowej przy al. Stanów Zjednoczonych, ul. Belwederskiej, ul. Polnej i pl. Na Rozdrożu. W serwisie konsultacje.um.warszawa.pl można obejrzeć projekty i zgłosić uwagi. Pełnomocnik daje tym samym przykład innym jednostkom, zgodnie z postulatami KDS dotyczącymi systemowych konsultacji projektów transportowych [zobacz >>>] i przejrzystości procesu inwestycyjnego (na stronie rowery.um.warszawa.pl publikowany jest aktualizowany na bieżąco harmonogram inwestycji). Skorzystaliśmy z okazji i zgłosiliśmy uwagi do wszystkich czterech projektów udostępnionych w serwisie konsultacyjnym.

Uwagi złożone przez ZM

MDL-15-0260-01-MS

W ramach konsultacji społecznych projektów infrastruktury rowerowej przy al. Stanów Zjednoczonych, ul. Belwederskiej, ul. Polnej i pl. Na Rozdrożu, zgłaszamy następujące uwagi. W przypadku uznania części uwag za leżące w kompetencji innych jednostek, prosimy o ich przekazanie do rozpatrzenia tamże. Zwracamy przy tym uwagę, że w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych, inwestycje składające się na jeden ciąg komunikacyjny powinny być w pełni skoordynowane.

1. Plac Na Rozdrożu

Uwaga ogólna:

Przyjęty zakres opracowania jest zbyt wąski, by wdrożyć rozwiązania faktycznie rozwiązujące problemy występujące na skrzyżowaniu. Konieczne jest jego rozszerzenie, tak by niższym kosztem osiągnąć lepszy efekt, obejmujący nie tylko poprawę warunków ruchu rowerowego, lecz również pieszego oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Uwagi szczegółowe:

1.1. W projekcie słusznie uwzględniono uzupełnienie brakującego przejścia dla pieszych w poprzek al. Wyzwolenia. Nadal brakuje jednak przejścia w ciągu al. Wyzwolenia do placu na środku placu Na Rozdrożu, co czyni główną „placową” część placu niedostępną dla niezmotoryzowanych inaczej niż schodami z trzech z czterech stron skrzyżowania. Niewytyczenie przejścia przy okazji korekty organizacji ruchu stanowiłoby zaniedbanie.

1.2. Poważne wątpliwości budzi budowanie asfaltowej drogi dla rowerów na trawniku na wschodniej części w placu w sytuacji, gdy obok znajduje się gotowa asfaltowa nawierzchnia o szerokości dwu-trzykrotnie większej niż potrzebna do obsługi ruchu samochodowego. Droga dla rowerów na odcinku między ul. Koszykową a al. Wyzwolenia powinna zostać wydzielona przy pomocy krawężników z istniejącej jezdni kosztem wydzielonego pasa do lewoskrętu w ul. Koszykową. Przy okazji pozwoli to na mniej kręty przebieg drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z ul. Koszykową oraz większy azyl między Koszykową a jezdnią okrężną. Pozwoli to również na zachowanie przynajmniej tej niewielkiej ilości zieleni, jaka znajduje się na placu.

Kwota zaoszczędzona na budowie zbędnego odcinka nowego asfaltu powinna zostać wykorzystana o poszerzenie zakresu opracowania o odcinek jezdni prowadzącej na plac od przystanku autobusowego Plac Na Rozdrożu 06. Należy zrezygnować z rozdzielenia jednego pasa ruchu na zjeździe z al. Armii Ludowej na dwa pasy ruchu za przystankiem i przeznaczyć lewy pas na ciąg pieszo-rowerowy pozwalający wydostać się z poziomu -1 bez korzystania ze schodów. Ciąg pieszo-rowerowy powinien zostać wydzielony krawężnikami oraz dochodzić do przejścia dla pieszych w ciągu al. Wyzwolenia. W ten sposób z przystanku korzystać będą mogły osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, jak też możliwe będzie przedostanie się z/do autobusu z rowerem. W żaden sposób nie pogorszy to warunków ruchu samochodowego, znikomego w tej relacji, poprawi zaś bezpieczeństwo, likwidując przekrój jezdni zachęcający do rozwijania nadmiernej prędkości.

1.3. W projekcie należy uwzględnić dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowym odcinku al. Wyzwolenia. Biorąc pod uwagę dużą szerokość oraz wyłukowanie wlotu, wskazane jest zastosowanie kontrapasa oddzielonego od jezdni strefą buforową w postaci wyniesionej powierzchni wyłączonej z ruchu.

1.4. W projekcie należy uwzględnić dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Koszykowej, zgodnie z projektem wybranym w zeszłorocznym budżecie partycypacyjnym.

1.5. W projekcie należy uwzględnić łącznik rowerowy pomiędzy drogą dla rowerów nad al. Armii Ludowej a ul. Faustyna Czerwijowskiego, tak by możliwy był dojazd w tej relacji do al. Wyzwolenia. Biorąc pod uwagę słabe warunki do prowadzenia drogi dla rowerów między al. Wyzwolenia a ul. Czerwijowskiego (zakręt nie spełniający standardów, brak miejsca na wydzieloną DDR), łącznik ten może w praktyce być wygodniejszy od relacji przewidzianej w projekcie – należy jedynie zapewnić brak możliwości zastawiania jego wlotu/wylotu oraz, ewentualnie oznakowanie poziome wskazujące trasę rowerową w obu kierunkach w al. Wyzwolenia.

2. Polna

Uwagi ogólne:

 Wydzielenie drogi dla rowerów z chodnika generować będzie kolizje z ruchem pieszym, przede wszystkim przy placu Politechniki, gdzie przewidywana trasa piesza z Nowowiejskiej w kierunku Politechniki dwukrotnie przecina drogę dla rowerów na odcinku 5m, oraz przy ul. Waryńskiego, gdzie przewidywana trasa piesza również prowadzi zygzakiem. Nie należy się spodziewać, że piesi będą przestrzegać tej organizacji ruchu. Rozwiązaniem mniej kolizyjnym i prostszym w realizacji byłoby wydzielenie kontrapasa rowerowego na odcinku Waryńskiego-Jaworzyńska. Na pozostałym odcinku ruch odbywałby się na zasadach ogólnych, przy ewentualnym uporządkowaniu parkowania.

 Należy przy tym zauważyć, że budowa drogi dla rowerów na odcinku Waryńskiego-Jaworzyńska stoi w sprzeczności z projektem wybranym w budżecie partycypacyjnym 2015, w którym przewidziano kontrapas rowerowy na tym odcinku.

 Brak legendy do rysunku utrudnia jego jednoznaczną interpretację.

Uwagi szczegółowe:

2.1. Polna jest ulicą klasy lokalnej, więc zgodnie z tegoroczną nowelizacją rozporządzeń pasy powinny mieć szerokość 2,75 m. Zwężenie pasów ruchu pozwoliłoby na zwiększenie przestrzeni dla pieszych do północno-wschodniej stronie ulicy poprzez przeniesienie parkowania częściowo na jezdnię.

2.2. Drugi pas w kierunku południowym na ul. Polnej powinien zaczynać się za skrzyżowaniem z ul. Podoskich, a nie przed nim. Obecne rozwiązanie jest niebezpieczne dla pieszych, gdyż dwa pasy ruchu w jedną stronę przecinają przejście, gdzie nie ma sygnalizacji. Likwidacja prawego pasa ruchu przed skrzyżowaniem umożliwiłaby wymalowanie czwartego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu oraz zwiększyła liczbę miejsc do parkowania samochodów.

2.3. Na przejściu dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. Podoskich jezdnia przed przejściem powinna zostać fizycznie zwężona do maks. 3 m, przynajmniej przy pomocy separatorów.

2.4. Budowa drogi dla rowerów odbędzie się kosztem trawnika. W celu zmniejszenia negatywnych skutków dla środowiska, parkowanie po południowo-zachodniej stronie ulicy powinno zostać przekształcone na całej długości ulicy w równoległe, z miejscami usytuowanymi przynajmniej częściowo na jezdni. Odzyskany w ten sposób teren mógłby zostać przekształcony w trawnik.

3. Belwederska

Uwagi ogólne:

 Projekt powinien zostać rozszerzony o budowę drogi dla rowerów po wschodniej stronie jezdni, tak by zapewnić ciągłość drogi dla rowerów od Wilanowa do placu Trzech Krzyży. Obecnie na odcinku Dolna-Bagatela rowerzysta musi dwukrotnie zmieniać stronę jezdni. Dodatkowo, trasa rowerowa o dużym obłożeniu skupiona zostaje po jednej stronie jezdni na odcinku o wąskim przekroju i substandardowych rozwiązaniach w postaci wspólnych ciągów pieszo-rowerowych. Jednostronna droga rowerowa nie zapewnia też połączeń z częścią ulic poprzecznych (Parkową, Sułkiewicza, Lądową).

 Rozwiązaniem wymagającym mniejszej ilości miejsca i niższych nakładów na odcinku Gagarina-Bagatela byłoby wytyczenie pasów rowerowych, przechodzących w wydzielone drogi dla rowerów na szerszym odcinku drogi.

Obecny przekrój jezdni (dwa pasy ruchu ogólnego w górę) nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia natężenia ruchu, generuje zaś niebezpieczne zachowania, m.in. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Wydzielenie pasów rowerowych na jezdni pozwoliłoby np. na wytyczenie azylu dla pieszych na wysokości ambasady Federacji Rosyjskiej.

 Planowana przebudowa sygnalizacji powinna uwzględniać plany inwestycyjne miasta w zakresie rozbudowy sieci tramwajowej (linia do Wilanowa), które mają być realizowane w bieżącej perspektywie finansowej.

 Zakres projektu powinien zostać rozszerzony o zachodnią stronę Alej Ujazdowskich na odcinku Bagatela-plac na Rozdrożu, tak by została w nim uwzględniona możliwość korzystania z jezdni serwisowych budynków rządowych przy ul. Belwederskiej przez rowerzystów. Wymaga to minimalnych zmian w istniejącej organizacji ruchu polegających na zapewnieniu możliwości przejazdu rowerem pomiędzy jezdniami serwisowymi poszczególnych instytucji/budynków, tak by możliwy był dojazd stroną zachodnią do placu Na Rozdrożu.

Uwagi szczegółowe:

3.1. Niejasne jest, co jest planowane na skrzyżowaniu z ul. Dolną i Chełmską. Na tym skrzyżowaniu powinien zostać zapewniony komplet przejazdów rowerowych (również przez ul. Chełmską). W sygnalizacji powinny zostać uwzględnione też plany rozwoju sieci rowerowej na ulicach poprzecznych, tak by nie była konieczna kolejna przebudowa sygnalizacji w przypadku wytyczenia pasów rowerowych na Dolnej i Chełmskiej.

3.2. Pozytywnie należy ocenić poszerzenie chodnika na południe od ul. Dolnej oraz dosunięcie drogi dla rowerów do miejsc parkingowych na północ od skrzyżowania.

3.3. Korzystnym rozwiązaniem jest zapewnienie wyniesionych przejść i przejazdów przez wjazdy do posesji. To samo rozwiązanie powinno zostać zastosowane na przejściach i przejazdach przez ulice lokalne (Promenada, Grottgera, Nabielaka, Klonowa).

3.4. Ruch rowerowy na ul. Nabielaka powinien zostać dopuszczony w obu kierunkach na zasadach ogólnych od ul. Belwederskiej (ew. od przejazdu rowerowego po stronie wschodniej).

3.5. W poprzek przejść i przejazdów przez ulicę Grottgera i wjazdy na południe i północ od tej ulicy należy zastosować słupki uniemożliwiające wjeżdżanie samochodów na chodnik/DDR i parkowanie tamże.

3.6. Barierki przy wiacie przystankowej przy ul. Grottgera powinny zostać ograniczone do tych przylegających do wiaty, zapewniających brak możliwości wyjścia bezpośrednio zza niej na drogę dla rowerów. W pozostałych relacjach pasażerowie powinni móc swobodnie korzystać z przystanku na całej jego długości.

3.7. Niejasne jest, co jest planowane na skrzyżowaniu z ul. Gagarina i Spacerową. Na tym skrzyżowaniu powinien zostać zapewniony komplet przejazdów rowerowych (również przez ul. Gagarina). W sygnalizacji powinny zostać uwzględnione też plany rozwoju sieci rowerowej na ulicy Gagarina i tramwajowej na ul. Spacerowej, Gagarina i Belwederskiej, tak by w perspektywie najbliższych lat nie była konieczna kolejna przebudowa sygnalizacji np. w przypadku wytyczenia pasów rowerowych na ul. Gagarina.

3.8. Na skrzyżowaniu z ul. Spacerową korzystnie należy ocenić ograniczenie długości przejść dla pieszych przez północne jezdnie. Brakuje jednak zabudowania powierzchni wyłączonej z ruchu przed środkową wysepką dla pieszych i rowerzystów. Wydłużenie azylu nie tylko poprawiłoby bezpieczeństwo, zniechęcając do (obecnie nagminnego) ścinania zakrętu, lecz również skróciłoby drogę ewakuacji niezmotoryzowanych.

3.9. Na skrzyżowaniu z ul. Spacerową niejasne jest, jak droga dla rowerów biegnąca przy przystanku autobusowym pod górę zostanie połączona z pasem rowerowym na ul. Belwederskiej.

3.10. Droga dla rowerów na ul. Piaseczyńskiej nie powinna kończyć się w środku chodnika, ale zostać doprowadzona do asfaltowego odcinka ulicy i dopiero tam powinny zostać ustawione słupki ograniczające parkowanie. Narysowanie w projekcie rozwiązanie sankcjonuje niezgodne z prawem o ruch drogowym parkowanie na chodniku.

3.11. Na odcinku na północ od ul. Promenada ciąg pieszo-rowerowy powinien zostać poszerzony w kierunku parku, tak by zachować wydzieloną drogę dla rowerów. Od strony parku nie ma drzew rosnących bezpośrednio przy chodniku.

3.12. Pozytywnie należy ocenić ograniczenie promieni wjazdów na teren Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki. Ten sam zabieg powinien zostać zastosowany na wjeździe do ambasady.

3.13. Po południowej stronie skrzyżowania z ul. Bagatelą należy rozważyć uzupełnienie przejścia dla pieszych o przejazd rowerowy połączony z jezdnią serwisową przed pomnikiem Piłsudskiego. Umożliwi to przekraczanie skrzyżowania w kolejności dostosowanej do aktualnych faz świateł. Obecnie część rowerzystów korzysta z przejścia dla pieszych.

4. Aleja Stanów Zjednoczonych – strona południowa

4.1. Promienie łuków powinny wynosić min. 4 metry, tymczasem na większości skrętów poprzecznych wynoszą one 2-3 metry.

4.2. Brakuje 80-metrowego łącznika pomiędzy aleją Stanów Zjednoczonych a ul. Lizbońską po wschodniej stronie wiaduktu na Saskiej. (O ile legalnie można jechać na Gocław, o tyle z Gocławia nie ma jak i trzeba po chodniku).

4.3. Projekt powinien zostać uzupełniony o nasadzenia drzew kompensujące planowane wycinki, tak by szpaler drzew wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych został uzupełniony, a nie w większym stopniu zubożony.

4.4. Brakuje powiązania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Wystawowego z DDR, np. poprzez pochylnię, tak jak w projekcie drogi dla rowerów po północnej stronie ulicy.

4.5. Korzystnym rozwiązaniem jest zapewnienie wyniesionego przejścia i przejazdu przez wjazd do posesji. To samo rozwiązanie powinno zostać zastosowane na przejściach i przejazdach przez ulice lokalne (Urugwajska, Motorowa).

5. Aleja Stanów Zjednoczonych – strona północna

5.1. Pozytywnie należy ocenić zastępowanie schodów pochylniami. Wzdłuż Kanału Wystawowego należałoby przy tym również zrobić pochylnię w miejscu schodów do przejścia pod Trasą Łazienkowską.

5.2. Promienie łuków powinny wynosić min. 4 metry, tymczasem na większości skrętów poprzecznych wynoszą one 2-3 metry.

5.3. Przejście i przejazd przez Wąchocką powinny zostać poprowadzone na wyniesieniu. W celu poprawy widoczności, ulica powinna też zostać zwężona na wysokości przejścia i przejazdu, a parkowanie przed przejściem ograniczone przy pomocy słupków.

5.4. Przy przystankach Saska i Międzynarodowa powinny zostać zapewnione ciągi piesze umożliwiające ruch pieszy osobom niekorzystającym z przystanków bez dwukrotnego przekraczania drogi dla rowerów. Proponowane w projekcie rozwiązanie generować będzie niepotrzebne kolizje. Przy ulicy Saskiej dodatkowe miejsce może zostać wygenerowane np. poprzez zwężenie zatoki i przybliżenie DDR do jezdni.

5.5. Na skrzyżowaniu Saskiej i Kubańskiej należy usunąć znak B-9, tak by możliwy był dojazd z Saskiej do nowej DDR.

5.6. Jeżeli wzdłuż Kinowej w perspektywie najbliższego roku nie jest planowana budowa DDR, w projekcie należy uwzględnić włączenie drogi dla rowerów w jezdnię, tak by infrastruktura nie zachęcała do jazdy rowerem po chodniku. 5.7. Przy ul. Grenadierów nie przewidziano możliwości wjazdu na drogę dla rowerów ani zjazdu z niej.