Propozycje przebiegu trasy na podkładzie topograficznym przedstawione są na rys. 1.