List do wiceburmistrza Ursusa

Do: Szanowny Pan Wiesław Krzemień, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus.

Szanowny Panie Burmistrzu!

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie załączonych uwag i wprowadzenie zmian w projekcie ścieżki rowerowej w obrębie dz. nr 22 i 23 i w pasie drogowym ul. Gierdziejewskiego, Warszawskiej i Jagiełły.

Podczas tegorocznych prac nad koncepcją sieci tras rowerowych dla Ursusa, prowadzonych na zlecenie Urzędu Dzielnicy, włożyliśmy dużo wysiłku w rozpoznanie potrzeb i preferencji użytkowników ścieżek - mieszkańców Ursusa poruszających się po dzielnicy na rowerze. Wydaje nam się, że wskazane byłoby wykorzystanie tych doświadczeń już przy obecnie opracowywanym projekcie ścieżki rowerowej w obrębie dz. nr 22 i 23 i w pasie drogowym ul. Gierdziejewskiego, Warszawskiej i Jagiełły, z którym zapoznaliśmy się 22 listopada b.r. w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich podczas posiedzenia Rady Technicznej.

Wprawdzie zdajemy sobie sprawę, że projekt ten został zlecony jeszcze przed przekazaniem przez nas Urzędowi Dzielnicy kompletu opracowań, ale dla przeciętnych mieszkańców, nieobeznanych z cyklem projektowo-inwestycyjnym, realizacja projektu w obecnej formie może zostać odebrana jako zignorowanie uwag przekazywanych w ankietach oraz podczas konsultacji społecznych koncepcji. Dlatego proponujemy korektę projektu.

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem zaproponowanych przez nas zmian jest fakt, że znacząco (o ok. 300 mb) skracają one długość ścieżek na projektowanym ciągu, a tym samym obniżają koszt realizacji projektu (szacunkowo o ok. 50 tys. zł), przy jednoczesnej poprawie funkcjonalności powstałej infrastruktury rowerowej.

W załączeniu przekazujemy kopię uwag złożonych w ZDM po posiedzeniu Rady Technicznej. Chętnie spotkamy się, by przedyskutować szczegóły projektu lub możliwe alternatywy.

Uwagi do projektu

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do zaprezentowanego na Radzie Technicznej w siedzibie ZDM w dniu 22 listopada b.r. projektu ścieżki rowerowej w obrębie dz. nr 22 i 23 i w pasie drogowym ul. Gierdziejewskiego, Warszawskiej i Jagiełły.

Propozycje przebiegu trasy na podkładzie topograficznym przedstawione są na rys. 1.

1. Przedstawiony w projekcie przebieg ścieżki rowerowej nie spełnia podstawowych kryteriów bezpośredniości oraz wygody, szczególnie w rejonie ul. Jagiełły. Naszym zdaniem, w rejonie przecięcia planowanej trasy rowerowej z ul. Jagiełły możliwe są dwa akceptowalne dla użytkowników warianty rozwiązania:

Wariant A: wytyczenie nowego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez ul. Jagiełły, ok. 100 m na wschód od skrzyżowania z ul. Warszawską, co pozwoli na "wyprostowanie" przebiegu ścieżki.

Dalej przebieg wariantu A zgodnie z projektem po śladzie planowanej ulicy Orłów Piastowskich, z wyjatkiem włączenia w ul. Warszawską, gdzie konieczna jest korekta zgodnie z rys. 2. Należy przewidzieć zarówno jazdę dalej Warszawską w kierunku ul. Gierdziejewskiego, jak i w kierunku ul. Rakuszanki.

Wariant B: doprowadzenie ścieżki wzdłuż ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Warszawską i wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych w jezdnię ul. Warszawskiej już na skrzyżowaniu Jagiełły / Warszawska. W tym wariancie należałoby zrezygnować ze ścieżki rowerowej po śladzie planowanej ul. Orłów Piastowskich. Konieczna korekta łuków i odsunięcie ścieżki od chodnika i jezdni.

Pożądane rozwiązanie dla skrzyżowania Jagiełły / Warszawska w wariancie B przedstawia rys. 3. Konieczne jednostronne wyłukowanie przy włączeniu ścieżki w wyjazd z parkingu.

Oba warianty w rejonie połączenia z planowanym terenem zielonym przedstawia rys. 4. W obu wariantach rozwiązania należy zrezygnować ze ścieżki po północnej stronie ul. Jagiełły.

2. Na rozważanym odcinku Warszawskiej (Jagiełły - Gierdziejewskiego), ze względu na lokalne znaczenie ulicy, niewielkie natężenie ruchu samochodowego oraz wąski pas drogowy, brak wskazań do budowy wydzielonej drogi dla rowerów. Ruch rowerowy powinien się odbywać na zasadach ogólnych jezdnią. W celu poprawy bezpieczeństwa, zamiast budowy krótkiego i niefunkcjonalnego odcinka ścieżki, proponujemy wprowadzenie technicznych elementów uspokojenia ruchu.

3. Projekt powinien zostać uzupełniony o przejazd dla rowerów przez ul. Warszawską, a jeśli decyzja lokalizacyjna to umożliwia - również o połączenie do parkingu przez bazarem.

4. Projekt powinien zostać uzupełniony o przejazdy dla rowerów wokół (po 4 stronach) skrzyżowania ulic Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien i Czerwona Droga, by umożliwić wjazd na ścieżkę z różnych kierunków, oraz łącznik do zakrętu istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Czerwona Droga (zaproponowane w projekcie połączenie jest niefunkcjonalne jako nadmiernie okrężne).

5. Część z łuków w projekcie wymaga złagodzenia. Minimalny promień łuku, liczony do wewnętrznej krawędzi ścieżki rowerowej, powinien wynosić 12 m (20 m w przypadku odcinka ścieżki przy ul. Gierdziejewskiego). Należy również pamiętać o wyłukowaniach w miejscu styku ścieżki rowerowej i jezdni ulic, umożliwiających wjazd z jezdni na ścieżkę bez wykonywania niebezpiecznego manewru tzw. przeciwskrętu.

6. Zaproponowana w projekcie nawierzchnia z kostki betonowej nie zapewnia wygody i bezpieczeństwa jazdy (wysokie tarcie toczne, niskie tarcie posuwiste), a przy tym jest nietrwała i wymaga częstych napraw. Wnosimy o zmianę nawierzchni projektowanych odcinków ścieżki na nawierzchnię bitumiczną (w naturalnym kolorze asfaltu), na podbudowie z kruszywa.