Opinia ws. ul. Starzyńskiego odcinek Namysłowska - Żaba

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

W nawiązaniu do spotkania 7 maja br. w siedzibie BDiK uprzejmie informujemy, że przedstawiony projekt przebudowy węzła Żaba, opracowany przez Transprojekt Gdański – pracownię projektową w Warszawie opiniujemy negatywnie, ze względu na nadmierne wydłużenie i substandardowe łuki zaprojektowanej ścieżki rowerowej, a także brak spójności z istniejącą i projektowaną infrastrukturą rowerową. Przyjęte w projekcie rozwiązania są sprzeczne z obowiązującymi Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie.

Proponujemy:

1. Wyprowadzenie łącznicy D2-w1 pod kątem prostym do jezdni prowadzącej z ul. Starzyńskiego na rondo Żaba - np. w rejonie km 0+390, równolegle do widocznego na podkładzie tymczasowego torowiska tramwajowego – z ograniczeniem jej szerokości do 1 pasa ruchu i poprowadzenie drogi dla rowerów równolegle do ww. jezdni, z łącznikiem do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.

2. Alternatywnie do punktu 1: całkowita rezygnacja z łącznicy D2-w1 i poprowadzenie drogi dla rowerów jak wyżej. Relacje obsługiwane przez tę łącznicę są także obsługiwane np. przez skręt w prawo na rondzie Żaba.

3. Wlot ulicy Namysłowskiej należy zwęzić do 6 m lub wyznaczyć azyl dla pieszych i rowerzystów o szerokości 3 m. Wyłukowanie jezdni na połączeniu z jezdnią ul. Starzyńskiego zmniejszyć z 15 m do 6 m, ewentualnie z nieznacznie wyniesionym przejezdnym zabrukiem o promieniu 12 m dla ruchu autobusowego.

4. Wzdłuż ul. Namysłowskiej istnieje obecnie ścieżka rowerowa, której w żaden sposób nie uwzględniono w projekcie. Jeśli przewidziane jest jej pozostawienie w obecnej lokalizacji, należy powiązać ją z projektowaną ścieżką w ul. Starzyńskiego; w przeciwnym przypadku należy ją zlikwidować na całej długości ul. Namysłowskiej i Szanajcy, przewidując w zamian elementy uspokojenia ruchu na jezdni.

5. Projekt powinien obejmować także przeprowadzenie ruchu rowerowego w relacjach pomiędzy ul. Św. Wincentego i Odrowąża a ul. 11 Listopada. Według SUiKZP relacja ta stanowi główną trasę rowerową.

Opinia ws. zagospodarowania terenu nad stacją II linii metra Świętokrzyska

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

W związku z przesłanym 14 maja br. projektem układu drogowego nad stacją II linii metra C-11 Świętokrzyska, opracowanym przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., zgłaszamy następujące uwagi i wnioski do projektu:

1. Przysunąć przejścia dla pieszych bliżej skrzyżowania, tak by przejścia znajdowały się w przedłużeniu ciągów pieszych wzdłuż ulic, i by zmniejszyć całkowity rozmiar skrzyżowania, w szczególności:

a. przejście po stronie wschodniej, prowadzące w projekcie na ślepe ściany szybów wind, przesunąć ok. 8-10 metrów na zachód;

b. przejście po stronie południowej przesunąć ok. 6 m na północ, tak by nie prowadziło na ślepą ścianę klatki schodowej;

c. przejście po stronie zachodniej przesunąć ok. 6 m na wschód;

d. przejście po stronie północnej pozostawić bez zmian.

Odsunięcia przejść dla pieszych o 12 i więcej metrów od skrzyżowania uważamy za nieuzasadnione, zwłaszcza w centrum miasta, w strefie w której ruch pieszy powinien mieć zdecydowany priorytet.

2. Wykonać komplet przejazdów dla rowerów wokół skrzyżowania po wewnętrznej stronie przejść dla pieszych, uwzględniając przebieg planowanych wg SUiKZP głównych tras rowerowych zarówno wzdłuż ul. Marszałkowskiej jak i Świętokrzyskiej.

3. Przenieść przystanki autobusowe na ul. Marszałkowskiej za skrzyżowanie, bezpośrednio przy wyjściach z metra. Obecny układ przystanków jest niefunkcjonalny ze względu na nadmierną odległość od skrzyżowania i od wejść do metra, a także brak możliwości obsługi relacji skrętnych.

4. Zrezygnować z zaprojektowanego poszerzenia wlotu ul. Świętokrzyskiej po południowej stronie ulicy. W obszarze ścisłego Śródmieścia należy dążyć do odzyskiwania przestrzeni jezdni dla pieszych i rowerzystów, a nie wręcz przeciwnie. Trzy pasy ruchu na wlocie w obszarze śródmiejskim to i tak dużo.

5. Zwęzić przewymiarowane pasy ul. Marszałkowskiej (w obu kierunkach za skrzyżowaniem) do jednolitej szerokości 3,0 m, co pozwoli na skrócenie długości przejść dla pieszych. Odzyskaną przestrzeń można wykorzystać na miejscowe poszerzenie chodnika albo wyznaczenie brakującej pary azyli między torami tramwajowymi a jezdnią.

6. Przysunąć przystanek autobusowy na ul. Świętokrzyskiej w kierunku zachodnim bliżej skrzyżowania, tak by znajdował się na wysokości wyjścia z metra.

7. Wydłużyć wysepki na przedłużeniu platform przystanków tramwajowych tak by obejmowały całą długość obszaru wyłączonego z ruchu.

8. Zmniejszyć promienie łuków na połączeniu jezdni ul. Szkolnej i Świętokrzyskiej do 6 m. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez ul. Szkolną wykonać podniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.