W nawiasach podano czas oczekiwania na poniższe odpowiedzi od chwili złożenia pism. Czas ten dążyłby do nieskończoności, gdyby nie przypomnienie wysłane w listopadzie.

BD-BD-DD-TTK-0561-11-5-09

Warszawa dn. 23 grudnia 2009 r.

W nawiązaniu do pisma stowarzyszenia Zielone Mazowsze, znak ZM-09-0509-01 z dn. 12 listopada 2009r. uprzejmie informuję:

1 (14 miesięcy)

Ad 1. Przebudowa ul. Nocznickiego, na odcinku między ulicami Kasprowicza i Kaliszówka, była elementem budowy węzła komunikacyjnego Młociny i została wykonana na podstawie zatwierdzonej wcześniej dokumentacji projektowej. Projekt nie przewidywał wykonania oddzielnej drogi dla rowerów. Rowerzyści mogą poruszać się ulicą Nocznickiego zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.

2 (13 miesięcy)

[zobacz >>>]

Ad 2: Działania na terenach zamkniętych, do których należą tereny kolejowe, zgodnie z decyzją Nr 62 Ministra Infrastruktury z 26 września 2005r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, nie leżą w gestii Miasta. Obszary wokół linii kolejowych objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, jednak, zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych. Biuro Drogownictwa i Komunikacji opiniuje projekty drogowe wykonane przez PKP w ramach modernizacji linii kolejowych, jednak w odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice stref ochronnych. Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych na terenach zamkniętych jest wojewoda.

3 (13 miesięcy)

[zobacz >>>]

Ad 3: W wyniku interwencji mieszkańców, w miejscu istniejących „przedeptów", zostały wykonane tymczasowe chodniki łączące południową głowicę stacji Słodowiec z pobliskimi przystankami autobusowymi. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, inwestor zadania pn. Przebudowa układu drogowego przy stacji metra Słodowiec, zlecił wykonanie docelowej dokumentacji technicznej, która ma uwzględnić wszystkie potrzeby komunikacji pieszej i rowerowej. Prace projektowe nadal trwają, planowany termin ich zakończenia to 16.12.2010r.

4 (10 miesięcy)

[zobacz >>>]

Ad 4: przebudowa chodnika (budowa ciągu rowerowo-pieszego) w ul. Marymonckiej, między ulicami Smoleńskiego a Chlewińską, nie została umieszczona w planie rzeczowo-finansowym Zarządu Dróg Miejskich na rok 2008 ponieważ wszystkie środki przyznane na budowę dróg rowerowych zostały zagospodarowane w ramach innych, bardziej priorytetowych, inwestycji. Obecnie, w ulicy Marymonckiej, jest realizowana droga rowerowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Mostu Północnego".

5 (10 miesięcy)

[zobacz >>>]

Ad 5: Zarząd Transportu Miejskiego zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie montażu dodatkowych poręczy w wagonach metra i przekazał go, zgodnie z kompetencjami, do Metra Warszawskiego, które zwróciło się, w tej sprawie, do producentów wagonów.

Jednocześnie informuję, że dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji przeprowadził z pracownikami odpowiedzialnymi za nieterminowe przesyłanie korespondencji rozmowy dyscyplinujące i zobowiązał ich do bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, również w zakresie terminowego udzielania odpowiedzi na korespondencję wpływającą do biura. Ponadto zostały podjęte działania , w konsekwencji których nastąpią zmiany w strukturze organizacyjnej biura, eliminujące w przyszłości podobne zdarzenia.

PREZYDENT Warszawy
Hanna Gronkiewicz - Waltz

Zamiast komentarza

Certyfikat Jakości dla Warszawy

W środę, 9 grudnia 2009, Urząd m.st. Warszawa otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność Systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009. Certyfikat został przyznany przez jednostkę certyfikującą ZETOM-CERT Sp. z o.o.

Przyznanie certyfikatu jest świadectwem pozytywnej oceny jednostki zewnętrznej. Istotą Systemu zarządzania jakością jest takie działanie organizacji by zachodzące w niej procesy były realizowane sprawnie i ciągle doskonalone w odpowiedzi na wymagania Klienta. Dlatego też na podstawie dotychczasowych doświadczeń Urząd Miasta wprowadził zmiany, które mają na celu podniesienie efektywności kontroli nad realizowanymi przez Urząd działania.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia Systemu zarządzania jakością to:

- tworzenie przyjaznej atmosfery obsługi oraz likwidowanie wszelkich barier w kontaktach pomiędzy Klientem a Urzędem,

- usprawnienie komunikacji pomiędzy lokalną społecznością a Urzędem (...),

- pomoc mieszkańcom i wspieranie na każdym etapie załatwiania sprawy,

- systematyczne wdrażanie metod i narzędzi powodujących skrócenie czasu jaki mieszkańcy poświęcają na załatwienie spraw w Urzędzie,

- gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców dla ciągłego doskonalenia funkcjonowania procedur,

- zapewnienie natychmiastowego i łatwego dostępu do informacji publicznej oraz informacji dotyczących bieżącego stanu sprawy załatwianej w Urzędzie,

- wzrost zaufania Klientów do Urzędu posiadającego certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

za http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/index.php?dzial=aktualnosci&ak_id=20886&kat=3