(Zgodnie z rysunkiem nr 14 Studium ilustrującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta.)