Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Dotyczy: infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Marsa - Żołnierska.

Szanowni Państwo!

Po zapoznaniu się 20 stycznia br. z projektem modernizacji ciągu Marsa - Żołnierska zgłaszamy następujące uwagi i postulaty do tego projektu w zakresie komunikacji rowerowej:

1. Naszym zdaniem na odcinku Okularowa - Rekrucka warto wygospodarować miejsce na drogę rowerową również po stronie wschodniej. To dość krótki odcinek (zaledwie 300 m), a jego realizacja pozwoli na większą swobodę w przyszłości w projektowaniu kontynuacji drogi rowerowej w ul. Marsa w kierunku Rembertowa. Miejsce na drogę dla rowerów można pozyskać np. likwidując zatokę autobusową lub zmniejszając szerokość pasów ruchu na jezdniach rozprowadzających (obwodowy ruch tranzytowy i tak prowadzony będzie estakadami), ewentualnie przesuwając jezdnie rozprowadzające częściowo pod estakady.

2. Niezależnie od realizacji lub nie powyższego postulatu postulujemy uwzględnić przejazdy rowerowe przez wszystkie wloty skrzyżowania Marsa / Żołnierska / Rekrucka, co zmniejszy współczynnik opóźnień oraz zapewni większą swobodę w zakresie rozwiązań rowerowych w ul. Rekruckiej.

3. Na odcinku od przystanku Rekrucka do ul. Strażackiej warto rozważyć zamianę miejscami drogi rowerowej i chodnika. Będzie to zgodne z naturalną zasadą gradacji prędkości oraz pozwoli uniknąć wychodzenia ze schodów na drogę dla rowerów.

4. Przeprojektowania wymaga zjazd drogi rowerowej i zejście piesze z wiaduktu nad linią kolejową E-20 w kierunku ul. Strażackiej. Zaproponowane rozwiązanie jest nieakceptowalne ze względu na znaczne wydłużenie i zakręty o 180 stopni bez zachowania nawet minimalnych wyłukowań. Nie spełnia także wymogu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Zamiast niego proponujemy rozważyć np. kładkę pieszo-rowerową łączącą wiadukt bezpośrednio z rejonem zakrętu łącznicy.

5. Postulujemy zachowanie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż łącznicy ulicy Strażackiej (bez zastępowania jej na tym odcinku ciągiem pieszo-rowerowym).

6. W przypadku braku w projekcie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Strażackiej i łącznicy wschodniej, konieczne jest wyznaczenie azylu na przejeździe i przejściu dla pieszych o szerokości co najmniej 3,0 m. Miejsce na azyl można uzyskać rezygnując z pasa włączenia, nieuzasadnionego na drodze klasy „Z” (rezygnując z „otwarcia” zatoki autobusowej na skrzyżowanie).

7. Niedopuszczalny jest zakręt drogi rowerowej o 90 stopni bez wyłukowania po północnej stronie przejazdu przez ul. Strażacką. Zwracamy uwagę, że granice opracowania pozwalają na zapewnienie w tym miejscu promienia łuku ok. 8—10 m.

8. Jako alternatywę dla rozwiązań zaproponowanych w punktach 4—7 można rozważyć przeprowadzenie drogi rowerowej wzdłuż jezdni nad łącznicą, a następnie sprowadzenie jej na poziom nieco poniżej poziomu gruntu. Ze względu na usytuowanie jezdni zarówno ul. Żołnierskiej jak i Strażackiej na nasypach oraz odległość od wiaduktu nad łącznicą do ul. Strażackiej ok. 100 m powinno być możliwe przeprowadzenie zarówno ciągu pieszego jak i rowerowego całkowicie bezkolizyjnie tunelem pod ulicą Strażacką bez przekraczania dopuszczalnych pochyleń niwelety. Konieczna byłaby jedynie korekta lokalizacji zbiornika retencyjnego.

9. Uproszczenia wymaga także przebieg drogi rowerowej i chodnika w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Strażacką. W narożniku tym nie ma żadnych celów podróży, dlatego niezrozumiałe jest „przytulanie” drogi rowerowej do krawędzi jezdni. W granicach projektu możliwe jest zachowanie promienia łuku drogi rowerowej ponad 20 m i znaczne skrócenie drogi pieszej.

10. Na całej długości droga rowerowa powinna zostać wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej.