Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W nawiązaniu do spotkania 28 kwietnia br. w siedzibie BdiK zgłaszamy następujące uwagi i postulaty do okazanego projektu budowy drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ul. Marsa – Żołnierska, opracowanego przez Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.:

1. Doprojektować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów na zachodnim wlocie ul. Marsa przy skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską i Okularową - zgodnie ze stanowiskiem Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu nr 7 z 4.08.2009 [zobacz >>>].

2. Przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ul. Okularową i Chełmżyńską przybliżyć do osi jezdni ul. Marsa, a w razie potrzeby - poprowadzić po skosie, tak by zapewnić normatywne łuki na dojazdach ścieżki rowerowej do przejazdów. Zaprojektowane rozwiązanie uniemożliwia rowerzystom sprawną ewakuację z przejazdów.

3. Skrócić ekran przeciwhałasowy w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania z ul. Okularową, tak by nie ograniczał widoczności na dojeździe do przejazdu dla rowerów.

4. Zgodnie z pkt 6 uwag Zielonego Mazowsza z 21.01.2009 [zobacz >>>] na skrzyżowaniu ul. Strażackiej i łącznicy wschodniej, ze względu na brak sygnalizacji świetlnej konieczne jest wyznaczenie azylu na przejeździe dla rowerów i przejściu dla pieszych o szerokości co najmniej 3,0 m. Wnosimy także o przysunięcie przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych do skrzyżowania, co pozwoli ograniczyć niekorzystny współczynnik wydłużenia.

5. Na obiekcie WD-4 drogę dla rowerów przeprowadzić nad drogą nr 11L, a następnie łukiem wzdłuż łącznicy do projektowanego skrzyżowania z ul. Strażacką (zgodnie ze ww. stanowiskiem KDS), lub przeprowadzić bezkolizyjnie także nad łącznicą, a następnie bezkolizyjnie pod jezdnią lub w poziomie jezdni ul. Strażackiej (zgodnie z pkt 8 uwag ZM z 21.01.2009 [zobacz >>>]), z pozostawieniem zaprojektowanego zjazdu jako łącznika do ścieżki wzdłuż ul. Strażackiej.

6. Zwracamy uwagę, że zaprojektowane rozwiązanie przeprowadza ruch rowerowy kolizyjnie przez wlot o największym natężeniu ruchu (1440 pojazdów / godzinę). Przy prowadzeniu drogi rowerowej na wprost wzdłuż jezdni ul. Żołnierskiej przejazd kolizyjny przecinałby odcinek o natężeniu ruchu zaledwie 420 pojazdów / godzinę - a zatem ponad 3x mniejszym.