Zmiany wprowadzone

$h=Koniec konsultacji?
$k=audyt, warszawa, pisma
$a=Maciej Sulmicki
$d=2020.02.11
$z=
$o=
$b=

#Wprowadzenie

Śledzący naszą stronę mogli zauważyć brak od dłuższego czasu informacji o opiniach do projektów dotyczących infrastruktury przygotowywanych przez Urząd Miasta. Nie jest to wynik naszej bezczynności, a nowej starej polityki niejawności samego urzędu.

17a-al_jp2-dzielna.jpg
Podległe prezydentowi Soszyńskiemu Biuro Polityki Mobilności i Transportu najwyraźniej uznało, że lepiej, by projekty nie ujrzały światła dziennego póki nie będzie można wygłosić tradycyjnego <q>niedasię poprawić projektu, gdyż jest już za późno</q>. Nawet jeżeli niekonsultowanie projektów jest sprzeczne z prawem miejscowym.

Niestety, podobne nastawienie odnośnie (nie)jawności działań ratusza widoczne jest w relacjach między Prezydentem a Radą Miasta. Tak jak nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na skargę w sprawie braku informacji i działań odnośnie ronda Czterdziestolatka [[40_latek-skarga-19c]], tak i skarga w sprawie braku konsultacji od trzech miesięcy,konsultacji, mimo pisemnego ponaglenia, nie doczekała się od trzech miesięcy jakiejkolwiek reakcji.

#Pismo ZM-19-0864-01-MS z 5 listopada 2019 roku

Do Rady m.st. Warszawy, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

##Skarga

Niniejszym wnoszę skargę na pańskiego zastępcę, Roberta Soszyńskiego, w związku z:

<ul>
<li> łamaniem prawa lokalnego, a w szczególności zapisów Zarządzenia Prezydenta m.st.
Warszawy,</li>

<li> wycofaniem się z dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych projektów
transportowych,</li>

<li> przejściem z modelu jawności i partycypacji społecznej przy procedowaniu projektów
transportowych do modelu, który sugeruje, że urząd miasta ma coś do ukrycia,</li>

<li> nieprzestrzeganiem zapisów obowiązującej strategii transportowej Warszawy oraz
uwstecznianiem miasta pod względem jej realizacji,</li>

<li> działaniem na szkodę miasta i przeciwko poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprzez unikanie możliwości poprawy jakości projektów realizowanych z funduszy
publicznych.</li></ul>

##Uzasadnienie

Powyższa skarga jest zasadna ze względu na zaprzestanie konsultacji projektów inwestycji
drogowych oraz zmian organizacji ruchu z organizacjami społecznymi. Od 7 miesięcy nie został
udostępniony do konsultacji żaden projekt, mimo że takowe są dalej procedowane w Biurze
Polityki Mobilności i Transportu. Przekłada się to na brak możliwości wyłapania błędów
i niedociągnięć w projektach, co z kolei skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem środków
i zwiększeniem ryzyka wypadków drogowych.

Należy podkreślić, że konsultowanie rozwiązań transportowych mających wpływ na ruch
rowerowy z powodzeniem funkcjonowało przez kilkanaście lat, umożliwiając zdecydowaną
poprawę projektów realizowanych z budżetu miasta dzięki społecznemu zaangażowaniu
środowisk rowerowych. Tym bardziej zaskakująca jest zaniechanie tej praktyki przez Zastępcę
Prezydenta m.st. Warszawy.

Obowiązek konsultacji został wprowadzony Zarządzeniem Nr 380/2007 Prezydenta miasta
stołecznego Warszawy [[zarzadzenie_rowerowe-074]] i podtrzymany Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta miasta
stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków
dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy [[zarzadzenie_rowerowe-10b]][1].
Zgodnie z paragrafem 5 Zarządzenia nr 5523/2010, projekty mające wpływ na ruch rowerowy
powinny być konsultowane ze stowarzyszeniami reprezentującymi rowerzystów. Z kolei
zgodnie z paragrafem 6, za wykonanie Zarządzenia odpowiada Zastępca Prezydenta m.st.
Warszawy, któremu powierzone zostało prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy
zadań z zakresu drogownictwa i komunikacji.

Konsultacje te przyczyniały się do realizacji <i>Strategii zrównoważonego rozwoju
transportu m.st. Warszawy</i>, która jako jedno z zadań stawia <q>Wprowadzenie audytu
bezpieczeństwa ruchu drogowego [BRD] i audytu rozwiązań transportowych pod kątem
potrzeb osób niepełnosprawnych przy ocenie projektów modernizowanych i nowobudowanych
ulic</q>. W ramach audytu projektów przeprowadzanego we współpracy ze stowarzyszeniami
zwracano bowiem również uwagę na kwestie BRD i dostępności.

Należy podkreślić, że temat konsultacji był poruszany też na posiedzeniu Komisji Dialogu
Społecznego ds. Transportu 3 XII 2014 roku [[kds_ir_zatoki-14c]]. Ze strony ówczesnego Biura Drogownictwa
i Komunikacji padła deklaracja rozszerzenia procesu konsultacji i poprawy jego
kompleksowości i jawności. Głównymi wadami systemu były bowiem nieszczelność (nie
wszystkie projekty udostępniane były do opiniowania) oraz brak informacji o losach projektów
po przesłaniu uwag. Przez cztery lata system ten nie został rozbudowany i uporządkowany
zgodnie z deklaracjami, lecz przynajmniej funkcjonował &#8211; do czasu przejęcia nadzoru nad nim
przez aktualnego Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy.

##Przypis

[1] Tekst ujednolicony zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w
sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego
Warszawy, uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 2165/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z
dnia 1 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu
transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.